Group

Privacyverklaring

Intergarde Beheer (hierna: “Intergarde”) deelt uw zorgen omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit privacy statement voor u opgesteld.

Voor het privacy statement van Intergarde alsmede gelieerde ondernemingen waarvan zij volledig aandeelhouder is, wordt verwezen naar de desbetreffende websites. Hoewel iedere gelieerde onderneming gebruik maakt van ditzelfde Privacy Statement, bepalen zij zelf de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens en zijn daarmee ieder voor zich als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving aan te merken.

Intergarde streeft ernaar de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dit privacy statement beschrijft waarom en op welke wijze Intergarde persoonsgegevens verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening. Het privacy statement beschrijft ook uw rechten en hoe u deze tegenover Intergarde kunt uitoefenen.

Het kan voorkomen dat dit statement van tijd tot tijd wordt veranderd.

Intergarde Beheer, gevestigd te Maastricht, met kantooradres aan 6226 NV Withuisveld 18 te Maastricht, KvK-nummer 14614858, e-mailadres: info@intergarde.nl, is de opsteller van deze privacy statement. Indien u vragen heeft over de inhoud van het privacy statement, kunt u zich wenden met een bericht tot info@intergarde.nl, met als onderwerp “privacy”, waarna dit onderwerp intern zal worden opgepakt.

In dit privacy statement komen begrippen aan bod die nadere uitleg verdienen. Hieronder zullen deze begrippen worden uitgelegd.

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een natuurlijk persoon.

2.2 Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.3 Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander device.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande grondslagen.

3.1 Toestemming artikel 6 lid 1 sub a AVG
Als u hiervoor toestemming geeft. Zoals een aanmelding voor de nieuwsbrief of het invullen van een contactformulier. Toestemming wordt altijd specifiek, vrij, op informatie berustend en ondubbelzinnig gevraagd en zal indien niet verleent nooit nadelige gevolgen hebben voor betrokkene. Daarnaast kan toestemming altijd worden ingetrokken.

3.2 Overeenkomst artikel 6 lid 1 sub b AVG
Als u een overeenkomst aangaat met Intergarde. Intergarde heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om een overeenkomst tussen u en Intergarde te kunnen opstellen. Zoals bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

3.3 Wettelijke verplichting artikel 6 lid 1 sub c AVG
Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals voor de uitvoering van de belastingwet. De wettelijke grondslag hiervoor is Artikel 6 lid 1 sub c AVG.

3.4 Gerechtvaardigd belang artikel 6 lid 1 sub f AVG
Met gerechtvaardigd belang wordt bedoeld het verwerken van persoonsgegevens om reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren zoals bellen en mailen of te ondersteunen zoals bij ziekte en arbeidsongeschiktheid werknemer.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. Deze persoonsgegevens verwerken wij middels de volgende bedrijfsactiviteiten: als u diensten afneemt, als u de sollicitatieprocedure ingaat of een arbeidsovereenkomst aangaat, op vrijwillige basis als u een of meerdere contactformulieren op de website invult en door het gebruik van cookies op onze website.

4.1 Levering van onze beveiligingsdiensten en –producten
Voor het leveren hiervan hebben we uw NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens delen we ook met derden, bijvoorbeeld aan installateurs, maar ook aan de fiscus. We doen dit alleen als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.

4.2 Klantenadministratie
Dit vormt onderdeel van onze dienstverlening en om deze administratie te kunnen bijhouden hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw informatie over de overeengekomen diensten verlenen, aanvragen verwerken, contact met u opnemen en u op de hoogte houden van de bestaande overeenkomst. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.
Deze gegevens kunnen we ook gebruiken voor vragen van klanten, klanttevredenheidsonderzoeken of de afhandeling van klachten over een bepaald product of dienst.

4.3 Intergarde portals
Op de website van Intergarde worden tools aangeboden, zoals de Beveiligingscheck of het ‘Mijn Intergarde’ account. Door gebruikmaking van die tools is informatie te vinden over de diensten die wij aan u verlenen. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailgegevens, en mogelijk installatiegegevens. Deze persoonsgegevens worden in onze database bewaard.

4.4 Wettelijke plichten tegenover overheid of in het kader van een gerechtelijke procedure;
Wij zijn onderworpen aan wettelijke plichten om, onder omstandigheden en na ontvangst van daartoe specifiek afgegeven vordering van de autoriteiten, door ons verzamelde persoonsgegevens af te geven aan de autoriteiten, waaronder de politie, ook in het kader van ingestelde gerechtelijke procedures.

4.5 Cameratoezicht
Intergarde maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar werkzaamheden uit te voeren. Door middel van de camerabeelden verkrijgt Intergarde inzicht in de activiteiten van personen en kentekenbewijzen.

4.6 Social media
Intergarde is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Linkedin. Intergarde gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met de social media website en mogelijk getoond op uw profiel. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op de websites en/of apps van sociale media gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Daarnaast zijn op de website buttons opgenomen om de webpagina’s van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van het desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

4.7 (Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

4.8 (Direct) Marketing / Cookies
Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij
kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

4.9 Contactformulier
U kunt contact met ons opnemen, door middel van het invullen van ons digitale contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van aanspreektitel, naam, adres, postcode, stad, e-mailadres en uw bericht voor ons.

4.10 Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief informeren wij u over actuele informatie, interessante specials en nieuws. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres, aanspreektitel en naam nodig.

4.11 Voor administratie en beheer van gegevens over sollicitaties,
Intergarde verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Intergarde uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

4.12 Voor administratie en beheer van gegevens van werknemers en ingehuurde arbeidskrachten
Intergarde verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers en extern ingehuurde arbeidskrachten, in het kader van de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht en op basis van wettelijke grondslagen.

Het doorgeven van persoonsgegevens mag enkel onder strikte voorwaarden. Wij geven uw persoonsgegevens nooit zomaar door aan een derde partij.

5.1 Doorgifte persoonsgegevens
Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor zover dit in overeenstemming is met een van de hierboven genoemde doeleinden. Verwerkte persoonsgegevens of informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor consumentenmarketingdoeleinden of hostmailings. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen ook dienstverleners of zakenpartners van Intergarde zijn, zoals:

  • IT-dienstverleners;
  • marketingdienstverleners;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • zakenpartners;
  • schadebeheerders;
  • analytische consultants;
  • gegevensopslagbedrijven;
  • andere bij derden ondergebrachte diensten, die ons helpen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten;
  • onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties.

In bepaalde specifieke gevallen kan het ook zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties, wettelijke instanties, toezichthouders en handhavende instanties, wanneer wij hiertoe gedwongen worden.

5.2 Reorganisatie of verkoop
Indien er sprake is van een reorganisatie of indien wij aan een derde worden verkocht, kan het zijn dat Intergarde uw persoonsgegevens verstrekt aan een potentiële koper van dit bedrijfsonderdeel of bedrijfsmiddelen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, noodzakelijk is.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons middels de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wij maken gebruik van cookies om de website te verbeteren. Dit doen we door gegevens te verzamelen over u en uw apparaat. Dankzij cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij uw bezoek personaliseren. Ook kunnen wij u relevante advertenties tonen op onze partnersites op basis van uw bezoek op onze website. Wij maken gebruik van drie soorten cookies op onze website;

8.1 Functionele cookies
Deze cookies hebben we nodig om onze website te laten werken.

8.2 Analytische cookies
Met deze cookies krijgen we inzicht in de statistieken van onze website. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Google Analytics is door ons privacy vriendelijk ingesteld volgens de normen van de Autoriteit persoonsgegevens. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy statement van Google Analytics.

8.3 Social media cookies
Met deze cookies kunt u doorklikken naar onze Facebook of LinkedIn pagina. Tevens kunt u ons volgen op deze platformen door op het icoontje te klikken. Lees het privacy statement van Facebook en LinkedIn voor meer informatie.

8.4 Marketing-cookies / tracking-cookies
Met deze cookies volgen we het onlinegedrag van de bezoekers van onze website. Met deze informatie kunnen we gerichte aanbiedingen doen. Om deze cookies te mogen plaatsen, vragen wij uw toestemming bij het eerste bezoek aan de website. Daarnaast kunt u in onderstaande paragraaf lezen hoe u deze toestemming intrekt.

8.5 Afmelden of het gebruik van cookies beperken
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Intergarde streeft er naar uw persoonsgegevens alleen te verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Landen binnen de EER kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.

In beginsel geeft Intergarde geen persoonsgegevens door naar partijen buiten de EER. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Intergarde zal in een dergelijk geval gebruik maken van daarvoor door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

De AVG geeft u als betrokkene meer rechten over uw eigen persoonsgegevens. Wij van Intergarde vinden het belangrijk om u te infomeren over de rechten die u heeft over uw persoonsgegevens. Tevens vinden wij het belangrijk u te informeren hoe u veilig uw rechten kunt uitoefenen bij Intergarde.

10.1 Recht van inzage
U heeft ten alle tijden recht op inzage. Bij dit verzoek versturen wij u een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben en bepaalde informatie over het gebruik daarvan.

10.2 Recht op rectificatie
Wij treffen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en compleet zijn. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

10.3 Recht op het wissen van gegevens
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Een dergelijk verzoek zal echter afgewogen moeten worden tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

10.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ons ook verzoeken om beperking wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden en u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer u juist wilt dat wij uw gegevens in uw belang bewaren. Wij zullen u informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

10.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen. Daarnaast mag u deze gegevens doorgeven aan andere personen of organisaties.

10.6 Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

10.7 Recht om uw toestemming in te trekken
U hebt het recht om uw verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens ten alle tijden in te trekken.

10.8 Verzoek tot uitvoeren een of meerdere rechten
Mocht u een of meerdere rechten van betrokkenen willen uitoefenen. Dan kan u hiertoe een elektronisch verzoek indienen middels info@Intergarde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot uitoefening van een van de rechten door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar minimaal binnen vier weken, op uw verzoek.

10.9 Klachten
Intergarde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Klacht melden.

Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen/op- of aanmerkingen hebben dan kunt u ons bereiken middels onderstaande contactgegevens.
Intergarde
Withuisveld 18
6226 NV Maastricht
info@intergarde.nl
043-6310631